Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nesling zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24378899 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nesling worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nesling ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Nesling zijn vrijblijvend en Nesling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Nesling kan niet aan haar offerte gehouden worden indien men had behoren te begrijpen dat de offerte of een gedeelte van de offerte een vergissing of verschrijving is.

2.3 Alle uitgebrachte offertes van Nesling zijn geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen

2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nesling. Nesling is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nesling dit mee binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 Hoewel we de informatie in onze documentatie en op onze website met de grootste nauwkeurigheid is opgezet en wordt bijgehouden, zijn wijzigingen en/of onjuistheden van de producten, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Nesling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen en Eigendomsvoorbehoud

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De vermelde prijzen voor handeling- en verzendkosten gelden niet voor de Waddeneilanden en alle locaties zonder vaste oever verbinding tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

3.3 Men is verplicht de gekochte materialen af te nemen op het moment dat deze beschikbaar zijn gekomen als in de bestelling is overeengekomen.

3.4 Bij overschrijding van de afgesproken betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Nesling bent u een bedrag van twintig euro (Euro 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Nesling haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Nesling om in plaats daarvan, alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nesling gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijftien (15) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nesling.

3.7. Nesling heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals het vragen van vooruitbetaling.

3.8. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Nesling verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Nesling opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Bij het niet tijdig leveren van de bestelde materialen dient de klant Nesling schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen om de verplichting tot levering alsnog na te komen.

4.2 U bent verplicht Nesling van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen schriftelijk dan wel per e-mail. Zolang Nesling geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Nesling bekende adres.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nesling geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Nesling garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Nesling daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nesling de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanpak jegens Nesling beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

Artikel 7. Garantie

7.1 Behoudens afzonderlijk verstrekte garantie op een specifiek goed, verleent Nesling gedurende een jaar na leveringsdatum aan u garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Nesling vervaardigde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen der ondeugdelijke goederen, zulks op voorwaarde dat door u is voldaan aan de door Nesling verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing; zulks desgewenst door u ten genoegen van Nesling aan te tonen.

7.2 De aansprakelijkheid van Nesling kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Nesling en naar keuze uit te voeren ter plaatse of aan de fabriek.

7.3 Nesling is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van u of derden opgekomen in verband met door Nesling geleverde goederen en/of diensten.

7.4 Indien de door Nesling geleverde goederen zelf of door derden worden geplaatst bent u verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor applicatie, ongeacht eventueel door Nesling gegeven adviezen of beoordelingen.

7.5 Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden:

7.5.1 Voor verkleuring welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsnuance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kunt u het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

7.5.2 Geringe en voor u niet essentiële verschillen in kleur, kwaliteit, hardheid, dikte e.d. kunnen geen redenen zijn tot afkeuring. Afkeuring van één of meerdere exemplaren dan wel eenheden uit geleverde partijen kan niet leiden tot afkeuring van de gehele partij/werkzaamheden.

7.5.3 Verschillen als bedoeld in de aanhef van dit artikel vallen geheel buiten verantwoordelijkheid van Nesling daar waar het natuurproducten betreft. Nesling is daarom niet aansprakelijk voor bedoelde verschillen en eventueel daaruit voortvloeiende schaden en/of interesse.

7.5.4 Geen enkele reclame, claim of garantieclaim, geeft u het recht de nakoming van uw verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nesling ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nesling gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nesling kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Nesling schriftelijk opgave doet van een adres, is Nesling gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Nesling schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Nesling gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nesling deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nesling in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nesling vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Nesling is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.5 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Nesling klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland